Debata publiczna "Rola seniorów w społecznościach lokalnych "

  Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
   


  Debata publiczna "Rola seniorów w społecznościach lokalnych "
  Podsumowanie

  W dniu 3 października 2017 roku w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD w Suchedniowie projektu: "Suchedniowski Tryptyk Obywatelski- Kobiety-Artyści- Seniorzy" ze środków MRPiPS w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Edycja 2017,  miała miejsce debata publiczna na temat roli seniorów w społeczności lokalnej.

  Debata odbyła się na terenie Parku Miejskiego w Suchedniowie. W spotkaniu udział wzięli Seniorzy z miasta i gminy Suchedniów, pracownicy Urzędu Miasta Suchedniowa, przedstawiciele jednostek samorządu gminnego: Andrzej Karpiński - dyrektor Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kużnica", Małgorzata Wiśniewska – dyrektor Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej, Zofia Dulęba – dyrektor Przedszkola Samorządowego, Agnieszka Fąfara-Markiewicz-prezes Banku Spółdzielczego, przedstawiciele NZOZ PROMYK, Zofia Żuczek-przewodnicząca Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Danuta Rokita – przewodnicząca Klubu Seniora Kreatywni, oraz zainteresowani mieszkańcy gminy. Łącznie w debacie wzięło udział ponad 40 osób. Podczas debaty głos zabrali wszyscy przedstawiciele zaproszonych placówek, władze gminy oraz seniorzy.

  Uczestnicy debaty wskazali na wysoką jakość różnorodnych działań na rzecz seniorów w gminie Suchedniów: 

  • Lokalny system działań na rzecz osób starszych w gminie Suchedniów tworzą podmioty publiczne i organizacje pozarządowe: Urząd Miasta i Gminy, Miejski - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejska Biblioteka Publiczna, Suchedniowski Ośrodek Kultury i prowadzone w jego ramach różnorodne zajęcia oraz projekty dla seniorów, Ośrodek Sportu i Rekreacji, a także liczne stowarzyszenia i organizacje seniorów, a także Koła Gospodyń Wiejskich w każdym sołectwie, OSP i inne podmioty.
  • Podmioty publiczne i pozarządowe na bieżąco współpracują ze sobą, współpraca ma charakter stały. Instytucje i organizacje wymieniają się też informacjami na temat podejmowanych działań na rzecz seniorów oraz organizują imprezy wspólnie na zasadzie partnerstwa dla seniorów z wszystkich miejscowości z gminy, zaś Urząd Miasta i Gminy koordynuje wszystkimi działaniami na rzecz seniorów w przestrzeni publicznej Suchedniowa.
  • Seniorzy w swoich wypowiedziach podkreślali bardzo dobrą współpracę lokalnych partnerów na rzecz środowiska osób starszych oraz bardzo dobrą organizację przedsięwzięć, o czym świadczy wysoka frekwencja seniorów na wszystkich imprezach, wyjazdach do teatru i kina, warsztatach,  zajęciach z wielu różnorodnych dziedzin  oraz w działaniach  projektowych  i gminnych  organizowanych na ternie miasta i gminy Suchedniów

  Seniorzy wskazali obszary aktywnego uczestnictwa i własnego udziału jako współorganizatorzy następujących obszarów:

  • w zakresie integracji międzypokoleniowej i edukacji środowiskowej seniorzy proponują swoje aktywne uczestnictwo w:
  • szkoleniach komputerowych w szkołach z terenu miasta i gminy Suchedniów z udziałem młodzieży jako instruktorów komputerowych dla osób starszych w ramach integracji międzypokoleniowej oraz w ramach zwiększenia dostępności cyfrowej dla seniorów jako elementów polityki włączającej osoby starsze do aktywnego udziału w życiu i w życiu społecznym gminy Suchedniów
  • w ramach większej aktywizacji i rekreacji seniorzy zaproponowali zwiększenie swojego udziału w zajęciach tanecznych jako instruktorzy seniorzy dla osób młodych w ramach integracji międzypokoleniowej,
  • w zakresie rozrywki i rekreacji seniorzy widzą swój aktywny udział w:
  • W wieczorkach tanecznych z orkiestrą i wodzirejem. Problemem dla seniorek na tańcach jest fakt, że jest tam więcej pań niż panów, lecz to nie jest żadną przeszkodą do wspaniałej zabawy. Seniorzy chętnie tańczą i śpiewają i podkreślali w debacie, że zawsze świetnie spędzają w ten sposób czas w salach Suchedniowskiego Ośrodka Kultury.
  • Seniorzy dodatkowo zaproponowali organizację takich spotkań tanecznych w salach suchedniowskich hoteli i innych instytucji. Zajęcia taneczne nauki tańca zaproponowali realizować w g. 9-12, zaś tańce i imprezy taneczne   od g. 17 - 24. Problemem dla seniorów jest powrót z Michniowa z różnorodnych imprez, gdyż nie ma komunikacji wieczornej. Seniorzy zaproponowali organizację lokalnego busa z dowozem i odwozem z Michniowa do innych miejscowości gminy po imprezach - są gotowi pokryć koszty takiego dojazdu
   z własnych środków.
  • Zajęciach sportowych dla seniorów, w tym zajęciach na basenie w Starachowicach - łącznie
   z gimnastyką w wodzie.
  • Seniorzy podkreślili również, że wiele imprez realizują dla siebie sami np. wyjazdy do teatrów, kino za 1 zł, na koncerty - sami dla siebie organizują seniorzy systematycznie zajęcia plastyczne, hafty, plecionkarstwo, robienie kartek poprzez swoje organizacje: Kreatywni, Związek Emerytów i Rencistów, ZNP emeryci i zapraszają na imprezy nie tylko seniorów, ale także innych mieszkańców gminy

   

  • w zakresie czytelnictwa Pani Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Suchedniowie w trakcie debaty zaproponowała gotowość zorganizowania dla seniorów wspaniałych imprez wspólnych
   z młodzieżą:
  • MBP będzie organizować imprezy międzypokoleniowe, takie jak: Seniorzy dzieciom i młodzieży: Moje ulubione książki i opowiadania z dzieciństwa, moje ulubione wspomnienia z dzieciństwa
  • Uczestnicy debaty zaproponowali zorganizowanie giełdy starych pamiętników z czytaniem wpisów od koleżanek i kolegów oraz imprezę " Pamiętnik dawniej a dzisiaj" - stare pamiętniki i dzienniki seniorów oraz prezentację współczesnych pamiętników - blogów przez młodzież.  
  • W bibliotece odbywają się spotkania komputerowe kameralne dla chętnych seniorów, którzy poznają na tych spotkaniach podstawy komputera
  • Na bazie MBP można też zrealizować dla seniorów program finansowy - jak zarabiać na oszczędzaniu oraz program szkoleniowy łamiący stereotypy związane z finansami - konta internetowe, karta płatnicze, karta kredytowa, pożyczki, kredyty - jak bezpiecznie się zapożyczać
  • Seniorzy podkreślali w swoich wypowiedziach, że biblioteka to przyjazne miejsce dla seniorów
  • w zakresie kultury
  • Seniorzy podkreślili, że Suchedniowski Ośrodek Kultury zasługuje na najwyższe uznanie i jego drzwi stale są otwarte na przyjęcie seniorów i na imprezy, które są realizowane dla nich oraz przez nich. SOK zaprasza seniorów na wszystkie imprezy jakie organizuje i seniorzy bardzo to doceniają. Zawsze przychodzą i stanowią wdzięczną publiczność. Uczestniczą w festynach, biesiadach, pomagają w rekrutacji osób na imprezy, tworzą publiczność na imprezach kulturalnych: kolędy, pastorałki, zajęcia plastyczne, muzyczne. Seniorzy wyrazili swoje uznanie dla świetnych instruktorów w SOK oraz dyrekcji SOK
  • Seniorzy w trakcie debaty podkreślali, że są gotowi zacierać różnice międzypokoleniowe, chcą się bawić, uczestniczyć aktywnie w działaniach na rzecz różnych grup, chcą czuć się potrzebni i uczestniczyć na bieżąco we wspólnych działaniach organizowanych przez SOK oraz Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Pod Prąd i inne organizacje oraz stowarzyszenia. Poprzez takie działania ciągle czują się młodzi, łamią stereotypy i swoje ograniczenia, motywują siebie i innych do działania
  • Seniorki zgłosiły problem niewielu zajęć dla seniorów - mężczyzn - jest mało zajęć dla mężczyzn seniorów. Można ich zaktywizować w doradztwie w remontach, pracach hydraulicznych jako złote raczki, w doradztwie remontowym -  co - gdzie - jak, w fotografice. Mężczyźni to   kolekcjonują różnorodne rzeczy, to   hobbyści, gają w szachy, interesują  się  sportem . Zajęcia mogą być różnorodne: np. turnieje, wystawki wojskowe, pokazy techniki. Należy zwiększyć zajęcia dla seniorów -  mężczyzn 
  • zakresie współpracy z Przedszkolem Samorządowym w Suchedniowie

  Pani Dyrektor Przedszkola stwierdziła w debacie, że przedszkole jest od dawna otwarte dla seniorów:  

  • planuje zorganizować teatrzyk, w którym aktorami będą  dzieci i seniorzy, zaś organizacje seniorów mogą przygotować scenografię i uszyć stroje do teatrzyku
  • proponuje zorganizować z udziałem seniorów dla dzieci zabawy dawniej i dzisiaj - nauka dawnych zabaw - seniorzy uczą dzieci, a nowych współczesnych zabaw dzisiaj   seniorów uczą dzieci
  • proponuje również szycie strojów dla przedszkolaków na ich występy artystyczne przez seniorów
  • w zakresie zdrowia Seniorzy podjęli w czasie debaty następujące tematy:
  • zorganizowanie szkoleń nt. zdrowia i profilaktyki zdrowia, pogadanek z lekarzami: kardiologiem, diabetykiem dietetykiem, ortopedą
  • przekazywania osobom starszym bardziej dostępnej informacji o tym, gdzie można się leczyć
  • POZ - należy usprawnić system dodzwonienia się do rejestracji do lekarza. (Praktyka pokazuje, że trzeba wstawać od godz. 5 i iść do kolejki, by się zarejestrować. Nie odpowiada telefon w przychodni, trzeba dzwonić po kilka razy, żeby zapisać się do lekarza pierwszego kontaktu - obowiązują numerki - należy usprawnić ten system, bo zawodzi
  • Obowiązują też numerki na przepisywanie leków - istnieje konieczność skrócenia czasu wypisywania leków i usprawnienia odbioru recept w POZ
  • Jest potrzeba, by 1 raz w tygodniu przyjmowali lekarze specjaliści - i była dostępna informacja o specjalistach na terenie województwa w przychodni.

  Seniorzy i goście w trakcie debaty dzielili sie własnym doświadczeniem związanym z osobami starszymi, poruszyli sprawy istotne dla aktywności seniorów w życiu i w działaniach społeczno-kulturalnych, podkreślili ich uczestniczącą rolę w życiu współczesnego Suchedniowa. Seniorzy w gminie Suchedniów są bardzo pozytywnie nastawieni do życia i współpracy. -Taka wymiana zdań jest niesamowitym źródłem wiedzy i niepowtarzalną wymianą doświadczeń oraz skarbnicą nowych propozycji rozwiązań - mówiła jedna z uczestniczek debaty.

   Debata przebiegała w miłej atmosferze. Na zakończenie debaty wszyscy posilili się wspaniałym żurkiem przygotowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich w Mostkach.

  Opracowanie Jadwiga OLszowska - Urban

   

   

  O nas

  Naszym celem jest inicjowanie, wspieranie i organizowanie różnorodnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

  Copyright © 2020 Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna "Pod Prąd". Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Szukaj