Podsumowanie ankiety dla Seniorów

  Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
   

  Od marca 2017 w Suchedniowie Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD realizowało projekt pod nazwą „Milowy krok- Rada 60+”, którego adresatami byli wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Suchedniów w wieku senioralnym, czyli ci, którzy ukończyli 60 rok życia. W ramach projektu przeprowadzona została ankieta wśród osób starszych, której celem było zbadanie ich potrzeb i oczekiwań w następujących obszarach: zdrowia, życia społecznego oraz kultury. Przeprowadzone badanie pozwoli na zaplanowanie kolejnych działań zmierzających do poprawy jakości życia suchedniowskich seniorów, w tym zwiększenia ich uczestnictwa w życiu społecznym.

  W badaniu udział wzięły 222 osoby.

  CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTÓW

  Wśród seniorów, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym, będącym przedmiotem analizy w niniejszym opracowaniu, było więcej kobiet (70,7%) niż mężczyzn (29,3%).

  Największą grupę respondentów stanowiły osoby w wieku 65-69 lat. Nieco mniej badanych (24,3%) była w wieku między 60 a 64 rokiem życia, 20,3% znajdowało się w przedziale wiekowym 70-74 lat, 14,9 % to osoby w wieku 75-79 lat. Ankietowani w wieku powyżej 80 lat stanowili 11,7%.

  Najwięcej respondentów deklarowało wykształcenie średnie (45,4%). Na etapie szkoły podstawowej edukację zakończyło 3,7% badanych. Wykształcenie zawodowe posiadało 29,6% respondentów – nieco mniej osób deklarowało wykształcenie wyższe: 21,3%.

  Większość badanych seniorów charakteryzowała swój stan cywilny jako „mężatka” lub „żonaty” – 64,1%. Osoby owdowiałe stanowiły 30,9% badanych, 3,6% ogółu respondentów to panny lub kawalerowie, a 1,4% stanowili rozwodnicy.

  Ponad 85% respondentów, którzy wzięli udział w diagnozie, stanowili emeryci. Rencistami było 8,6% ogółu badanych, a 1,8% pracowało zawodowo. Pozostałe osoby jako źródło dochodu wymieniali: prace dorywcze, pomoc rodziny, utrzymanie współmałżonka.

  Większość (59,9%) badanych zamieszkiwała we własnym domu. Własne mieszkanie posiadało 30,2% ankietowanych seniorów, 7,2% respondentów zamieszkiwało mieszkania spółdzielcze. Wynajmowanie domu deklarowało 2,3% ankietowanych.

  TRYB ŻYCIA, ZAINTERESOWANIA, SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU

  Duże znaczenie dla zdrowia i samopoczucia seniorów ma aktywność w różnych społeczno-kulturalnych aspektach. Często udzielają się oni w organizacjach zrzeszających seniorów, działających na terenie Gminy Suchedniów.

  Respondenci zostali poproszeni o wskazanie czynności, która zajmują im najwięcej czasu i uwagi. Wśród odpowiedzi najczęściej pojawiało się prowadzenie domu i obowiązki domowe (143), własne sprawy zdrowotne (87), opieka nad wnukami/pomoc dzieciom (67), zajmowanie się sobą: rozwijanie własnych zainteresowań, kontakty towarzyskie, edukacja ,kultura, itp. (40), sprawy innych członków rodziny, w tym opieka nad chorymi członkami rodziny (35). Wyżej wymienione zadania w większości są dla badanych przyjemnym obowiązkiem.

  W badaniu zapytano o ulubioną formę spędzania wolnego czasu. Respondenci bardzo często oglądali telewizję (121), słuchali radia i muzyki (44). Często korzystali również z odpoczynku na wolnym powietrzu (75), czytali prasę/książki (95), rozwiązywali krzyżówki i łamigłówki (95), spędzali czas z najbliższą rodziną (75).

  Większość badanych seniorów dostrzegała utrudnienia w podjęciu aktywności społecznej. Wśród tych, którzy zadeklarowali utrudnienia, najpopularniejszymi barierami okazały się stan zdrowia, brak środków finansowych oraz brak czasu.

  OCENA I POTRZEBY W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

  Ogólna ocena jakości usług zdrowotnych na terenie Gminy przez seniorów jest przeciętna.

  Największym problemem dla badanych osób starszych w zakresie dostępności do usług medycznych, jest brak specjalistów, takich jak: kardiolog, laryngolog, okulista, neurolog, diabetolog, endokrynolog (138) oraz konieczność wczesnego wstawania, by zapisać się na listę oczekujących (127 badanych). Dla 116 zbyt długi jest czas oczekiwania w kolejce pod gabinetem lekarskim, 59 ogółu uważa, że zbyt mała liczba pacjentów przyjmowana jest podczas jednego dnia. Problematycznym jest brak możliwości umówienia się na wizytę telefonicznie/internetowo (101).

  POTRZEBY W ZARESIE POMOCY W ŻYCIU CODZIENNYM I POMOCY SPOŁECZNEJ

  Badanych seniorów zapytano o korzystanie – kiedykolwiek w przeszłości lub obecnie – usług Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie. Ponad 90 % badanych nie korzysta i nigdy nie korzystała z usług świadczonych przez Ośrodek.

  Zdecydowana większość badanych seniorów (60,8%) nie korzysta z pomocy przy załatwianiu codziennych spraw, takich jak zakupy, sprzątanie, czy gotowanie.

  Seniorzy, którzy deklarowali, że korzystają z pomocy osób trzecich, najczęściej korzystają ze wsparcia współmałżonka, dzieci, sąsiadów, przyjaciół. Wysoki odsetek osób, które korzystają z pomocy sąsiadów świadczy o dobrych relacjach z środowiskiem lokalnym, które sprzyjają częstszym kontaktom i budowie bliższych relacji.

  POTRZEBY W ZAKRESIE KULTURY, EDUKACJI I INNYCH FORM AKTYWNOŚCI OSÓB STARSZYCH

  Oferta kulturalna, edukacyjna jest słabo znana wśród badanych, dlatego też trudno im ocenić jej jakość.

  Zapytani o to, czy są zainteresowani uczestnictwem we wskazanych formach zajęć, badani najczęściej wskazywali wycieczki krajoznawcze, tematyczne, zajęcia ruchowe, zajęcia kulturalne, zajęcia z obsługi komputera, Internetu.

  UCZESTNICTWO OSÓB STARSZYCH W ŻYCIU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

  Aktywne uczestnictwo w życie miasta/gminy poprzez zaangażowanie w działania na rzecz społeczności lokalnej zadeklarowało jedynie 24,5% ankietowanych seniorów. Pozostałe 75,5% respondentów nie charakteryzowało się aktywnością w zakresie działań na rzecz społeczności.

  Seniorzy, zapytani o podejmowanie kolejnych form społecznej aktywności, wskazywali udział w zebraniach rad mieszkańców, rad sołeckich, rad gmin itp. jako przeważający rodzaj podejmowanych działań – tak odpowiedziało 52 respondentów. 13 ankietowanych seniorów zadeklarowało działalność w organizacjach społecznych lub charytatywnych, a 15 – organizację wydarzeń kulturalnych. Udział w projektach brało 6 badanych, a kolejne 10 przejawiało aktywność w zakresie popierania pism, skarg lub wniosków do władz. Organizacją imprez sportowych zajmowało się 7 ankietowanych seniorów, a 29 porządkowało i pielęgnowało okolicę.

  Największy odsetek (62,6%) badanych seniorów informacje na temat życia gminy/miasta chciałby czerpać z lokalnej prasy. Na drugim miejscu znalazły się ulotki dostarczane do skrzynek pocztowych (40,8%), na trzecim zaś informacje rozwieszane na słupach ogłoszeniowych (36%). Popularna okazała się także strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy – wskazało ją 25,6% badanych seniorów.

  Aktywność społeczna w wieku senioralnym jest ważna i potrzebna dla seniorów, ponieważ zaspokaja potrzebę bycia użytecznym.

  asos logo ai 01

  O nas

  Naszym celem jest inicjowanie, wspieranie i organizowanie różnorodnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

  Copyright © 2020 Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna "Pod Prąd". Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Szukaj