Zakończone

  Milowy krok. Rada 60+

  Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
   

  TYTUŁ PROJEKTU
  „Milowy krok. Rada 60+”

  TERMIN REALIZACJI
  marzec-grudzień 2017

  OPIS PROJEKTU

  Projekt "Milowy krok - Rada 60+" to szereg działań realizowanych w formule współpracy międzysektorowej i międzypokoleniowej, mających na celu zwiększenie aktywności i świadomości obywatelskiej środowiska osób 60 + w Gminie Suchedniów, podniesienie ich potencjału i kompetencji społecznych oraz wzmocnienie ich roli w społeczności lokalnej.

  W ramach projektu powołana zostanie Rada Seniorów, jako wspólna inicjatywa środowiska seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządu lokalnego. Statut Rady zostanie wypracowany przy zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych środowisk. W tym celu przeprowadzony zostanie cykl spotkań informacyjnych oraz opracowana zostanie broszura informacyjna.

  Akcja informacyjna w lokalnych mediach nt problematyki senioralnej skierowana do całej społeczności, konferencja promująca projekt oraz zaangażowanie różnych grup społecznych w badanie ankietowe seniorów przyczynią się do podniesienia świadomości i wrażliwości mieszkańców Suchedniowa w tym zakresie.

  Ponadto, poprzez udział w zajęciach "Szkoły Liderów 60+" seniorzy podniosą i nabędą kluczowe kompetencje przydatne w działalności społecznej i niezbędne we współczesnym świecie.

  Projekt jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem w Suchedniowie, stanowi odpowiedź na realne potrzeby lokalnego środowiska seniorów, jest spójny z założeniami "Strategii rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2016-2026 i stanowić będzie "milowy krok" w budowaniu lokalnej polityki senioralnej i partnerstwa na rzecz osób starszych.

  DZIAŁANIA

  • spotkania informacyjne dla wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie, podczas których każdy uczestnik otrzyma materiały informacyjne na temat roli rad seniorów i zasad ich działalności;
  • Szkoła Liderów 60+ - w ramach 3 modułów: warsztaty, wykłady, zajęcia komputerowe, ćwiczenia fizyczne itp., w tym między innymi trening partycypacji obywatelskiej;
  • konsultacje społeczne Statutu Rady Seniorów;
  • konferencja podsumowująca projekt połączona z uroczystością Dnia Seniora;
  • Sesja Rady Miejskiej, na której podjęta zostanie uchwała o przyjęciu Statutu Rady Seniorów;
  • lokalne instytucje i organizacje, na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy Suchedniów podpiszą także List Intencyjny o Współpracy na Rzecz Osób Starszych;
  • wśród Suchedniowskich Seniorów zostanie przeprowadzona ankieta dotycząca ich sytuacji życiowej potrzeb i zainteresowań. W przeprowadzenie badania włączą się mieszkańcy Suchedniowa: dzieci i młodzież, nauczyciele, radni, urzędnicy, organizacje pozarządowe, itp.
  • przez cały okres realizacji projektu w Gazecie Suchedniowskiej i na stronie suchedniow.pl będą publikowane teksty dotyczące problematyki senioralnej.

  REALIZATORZY
  Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD – lider projektu

  Gmina Suchedniów – partner projektu

  ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
  Projekt został dofinansowany ze środków ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Aktywizacji Osób Starszych ASOS na lata 2014-2020.


  Powiązane artykuły

  Będzie Rada Seniorów w Suchedniowie

   

  milowy krok harmonogram

   

  Copyright © 2020 Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna "Pod Prąd". Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Szukaj