Ułatwienia dostępu

CUDZE CHWALICIE? POZNAJCIE SWOJE!

CUDZE CHWALICIE? POZNAJCIE SWOJE!

TYTUŁ PROJEKTU
CUDZE CHWALICIE? POZNAJCIE SWOJE! – oferta spędzania czasu wolnego i rozwoju zainteresowań dla mieszkańców obszaru LSR w szczególności Gminy Suchedniów.

TERMIN REALIZACJI
wrzesień 2020 – grudzień 2021

OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest wzmocnienie kapitału ludzkiego i zachowanie dziedzictwa lokalnego w gminie Suchedniów poprzez realizację programu spędzania czasu wolnego i rozwoju zainteresowań obejmującego 2 wydarzenia: konferencję dotyczącą lokalnej historii oraz wycieczkę w ramach sieci usług turystycznych SUCHEDNIÓW. NATURALNIE. 

Projekt obejmuje:

TYTUŁ PROJEKTU
CUDZE CHWALICIE? POZNAJCIE SWOJE! – oferta spędzania czasu wolnego i rozwoju zainteresowań dla mieszkańców obszaru LSR w szczególności Gminy Suchedniów.

TERMIN REALIZACJI
wrzesień 2020 – grudzień 2021

OPIS PROJEKTU
Celem projektu jest wzmocnienie kapitału ludzkiego i zachowanie dziedzictwa lokalnego w gminie Suchedniów poprzez realizację programu spędzania czasu wolnego i rozwoju zainteresowań obejmującego 2 wydarzenia: konferencję dotyczącą lokalnej historii oraz wycieczkę w ramach sieci usług turystycznych SUCHEDNIÓW. NATURALNIE. 

Projekt obejmuje:

1) realizację konferencji popularno-naukowej, w ramach programu Europejskich Dni Dziedzictwa 2020 połączonej ze spotkaniem promującym publikację „Zeszyty Suchedniowskie. Historia” (wrzesień 2020)

2) organizacja cyklu całodniowych wycieczek pod hasłem ODKRYWAMY SUCHEDNIÓW dla 4 zróżnicowanych wiekowo grup mieszkańców Gminy Suchedniów. (wiosna – lato 2021)

Program wycieczek obejmuje kilka elementów sieci usług turystycznych SUCHEDNIÓW NATURALNIE, szczegółowo opisanej na portalu www.suchedniownaturalmie.pl, który powstał w ramach projektu „SUCHEDNIÓW. NATURALNIE - sieć usług turystycznych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu LGD Wokół Łysej Góry.

Program:
warsztaty ceramiczne i przejażdżki na koniu
spotkanie z alpakami
wyprawa przyrodniczo-filmowa
BZY-CZY-MY pogadanka i prezentacja o pszczołach, produktach pszczelich i apiterapii – zajęcia prowadzone przez pszczelarzy – praktyków – członków Gminnego Koła Pszczelarzy w Suchedniowie.
ognisko z pieczeniem ziemniaków 

UCZESTNICY WYCIECZEK /ZASADY REKRUTACJI

4 grupy po 30 osób – łącznie 120 osób
Grupa 1 - dzieci 4-6 lat z oddziału integracyjnego z terenu Gminy Suchedniów (pod opieką wychowawców)
Grupa 2 - dzieci z klas I-III szkoły podstawowej z terenu Gminy Suchedniów (pod opieką wychowawców)
Grupa 3 - dzieci z klas IV-VIII szkoły podstawowej z terenu Gminy Suchedniów (pod opieką wychowawcy)
W projekcie weźmie udział po 1 grupie z każdej z 3 suchedniowskich szkół podstawowych. Grupa 4 - międzypokoleniowa grupa osób zaangażowanych z życie lokalnej społeczności. Zaproszenia zostaną skierowane do Młodzieżowej Rady Miejskiej, Rady Seniorów, Rady Miejskiej oraz członków kilku najbardziej aktywnych lokalnych stowarzyszeń – każdy z podmiotów będzie zgłaszał chętnych wg zapotrzebowania i zainteresowania. Zakładamy że min 50% z tej grupy stanowić będą osoby w wieku 50+ , oraz, że co najmniej połowa to będą kobiety.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 20124-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

europejski fundusz rolny na  rzecz rozwoju obszarow wiejskich