Ułatwienia dostępu

WYCINANKI ZNAD KAMIENNEJ - WERNISAŻ WYSTAWY WYCINAKI LUDOWEJ LUCYNY KOZŁOWSKIEJ W 4 GMINACH POWIATU SKARŻYSKIEGO

TYTUŁ PROJEKTU

Wycinanki znad Kamiennej - wernisaż wystawy wycinaki ludowej Lucyny Kozłowskiej w 4 gminach powiatu skarżyskiego

REALIZATOR
Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD

WSPÓŁFINANSOWANIE

Województwo Świętokrzyskie

WSPÓŁPRACA
Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku - Kamiennej
Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica w Suchedniowie

Biblioteka Publiczna w Łącznej

Gminny Ośrodek Kultury ZAMECZEK w Bliżynie. 

PATRONAT HONOROWY

Starosta Powiatu Skarżyskiego

Prezydent Skarżyska-Kamiennej

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów

CZAS TRWANIA
czerwiec – grudzień 2020

OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest zachowanie i utrwalanie lokalnego, ginącego dziedzictwa-sztuki wycinankarskiej, rozbudzenie zainteresowania i szacunku dla tej dziedziny w lokalnej społeczności, jej popularyzacja w wymiarze ponadregionalnym, międzypokoleniowy transfer wiedzy i umiejętności, wzmacnianie lokalnej tożsamości kulturowej oraz integracja różnych środowisk wokół wycinanki.

GIGABAJTY TRADYCJI, TRANSFER DOŚWIADCZEŃ. ŚWIĘTOKRZYSKA WYCINANKA LUDOWA ONLINE

TYTUŁ PROJEKTU

Gigabajty tradycji, transfer doświadczeń. Świętokrzyska wycinanka ludowa online.

REALIZATOR
Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD

FINANSOWANIE

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych” oraz logotypu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PARTNER
Starostwo Powiatowe w Skarżysku – Kamiennej

WSPÓŁPRACA
Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku - Kamiennej
Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica w Suchedniowie

Biblioteka Publiczna w Łącznej

Gminny Ośrodek Kultury ZAMECZEK w Bliżynie. 

PATRONAT HONOROWY

Starosta Powiatu Skarżyskiego

Prezydenta Skarżyska-Kamiennej

Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów

CZAS TRWANIA
czerwiec – grudzień 2020

OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest zachowanie i utrwalanie lokalnego, ginącego dziedzictwa-ŚWIĘTOKRZYSKIEJ WYCINANKI LUDOWEJ, jej popularyzacja w wymiarze lokalnym i ponadregionalnym i międzypokoleniowy transfer wiedzy
i umiejętności. Chcemy uchronić od zapomnienia mistrzowski kunszt i twórczość artystki z powiatu skarżyskiego Lucyny Kozłowskiej - uznanej w Polsce i zagranicą wycinankarki ludowej, a z wycinanki ludowej uczynić unikalny produkt lokalny.

IV ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja naukowa

TYTUŁ PROJEKTU 
IV ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja naukowa pt.  „Osoba w przestrzeni, przestrzeń w czasie – konotacje ludzi, miejsc i czasów w drodze do poznania lokalnego dziedzictwa kulturowego”

TERMIN REALIZACJI
01.05.2020-30.11.2020

OPIS PROJEKTU
Proponowana tematyka konferencji wpisuje się w narodowy program obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości przewidziany na lata 2017-2021 oraz zakres działań tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Moja droga”. Stowarzyszenie pragnie włączyć się w ten jubileusz, poprzez organizację kolejnego spotkania naukowego z 8 referentami reprezentującymi różne ośrodki naukowe, badawcze i muzealne rejonu między Wisłą 

a Pilicą.

UCZESTNICY/ADRESACI PROJEKTU
1) prelegenci - naukowcy zajmujący się różnymi dziedzinami nauki, w tym w szczególności z ośrodków naukowych /muzealnych/ znajdujących się na terenie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego oraz ze środowiska naukowego UJK w Kielcach, w tym historycy współpracujący ze Stowarzyszeniem w zakresie realizowanych dotychczas projektów,
2) słuchacze sesji naukowej: regionaliści, studenci, osoby hobbystycznie zainteresowane dziejami Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, mieszkańcy Gminy Suchedniów i regionu, zaproszeni goście – przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

PARTNERZY PROJEKTU
Gmina Suchedniów
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
PTH O/Skarżysko-Kamienna.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Projekt współfinansowany jest ze środków Województwa Świętokrzyskiego. 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

 

Zeszyty Suchedniowskie. Historia nr 5/2020

Wydanie publikacji popularno-naukowej pt. "Zeszyty Suchedniowskie. Historia nr 5/2020"

 


 

OPIS PROJEKTU
Projekt polega na wydaniu i promocji piątego numeru publikacji popularno-naukowej „Zeszyty Suchedniowskie. Historia”, w którym opublikowane zostaną między innymi teksty pokonferencyjne z III ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie w 7 września 2019 r., oraz inne teksty nadesłane przez czytelników, które przejdą pozytywnie weryfikację merytoryczną redakcji.
Promocja wydawnictwa odbędzie się 19 września 2020 r. podczas spotkania promującego, wpisanego w program IV ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2020.

TERMIN REALIZACJI
01.04.2020 – 30.09.2020

UCZESTNICY/ADRESACI PROJEKTU
Adresaci projektu to mieszkańcy gminy Suchedniów, powiatu skarżyskiego, regionu i całej Polski – czytelnicy książki.

PARTNERZY PROJEKTU
Gmina Suchedniów
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Wydawnictwo jest sfinansowane ze środków:
Województwa Świętokrzyskiego,
Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej
Gminy Suchedniów
dzięki darowiznom przekazanym przez Mieszkańców i Przyjaciół Suchedniowa.

Takie same dla wszystkich? - znaczenie przedmiotów w postrzeganiu i kształtowaniu tożsamości narodowej i lokalnej

Celem realizacji zadania publicznego jest organizacja ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej sesji naukowej pt. Takie same dla wszystkich? - znaczenie przedmiotów w postrzeganiu i kształtowaniu tożsamości narodowej i lokalnej. Zakres tematyczny konferencji wpisuje się w tegoroczną edycję obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa zatytułowanych „Niepodległa dla wszystkich”. Podczas spotkania uznane autorytety naukowe zaprezentują swoje referaty. Udział w spotkaniu dla wszystkich słuchaczy będzie bezpłatny i otwarty. Konferencja odbędzie się 7 września 2019 roku w Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica. Jest to trzecia konferencja naukowa organizowana z okazji EDD przez Stowarzyszenie GI Pod Prąd. Zeszłoroczna edycja okazała się dużym sukcesem zarówno od strony naukowej jak i oceny i frekwencji mieszkańców. Jednocześnie konferencja została zauważona przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, który przyznał nam wyróżnienie za zaangażowanie w organizacje 26 Edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce „Niepodległa dla Wszystkich”. Tegoroczny temat konferencji ma przypomnieć społeczeństwu historię odzyskania niepodległości. Ukazać dorobek długotrwałego procesu dziejowego, w który zaangażowało się wiele wybitnych postaci i całe zastępy zwykłych Polaków, którzy w trudnych czasach zaborów, nie zapomnieli o swojej polskości, nie szczędzili trudu i ofiary. Obszar między Wisłą., a Pilicą to ziemie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, który w różnoraki sposób włączał się w walkę o niepodległość.  Konferencja ma na celu zbudowanie wspólnoty, lekcję patriotyzmu i pokazanie złożonych, wielokulturowych dziejów naszego regionu przez pryzmat kultury materialnej. Do udziału w sesji naukowej zostaną zaproszone wszystkie ośrodki naukowe/muzealne/ z regionu.

Zeszyty Suchedniowskie. Historia. nr 4/2019

Projekt „Zeszyty Suchedniowskie. Historia. Nr 4/2019” to kolejny etap działań zainicjowanych i realizowanych przez Stowarzyszenie od 2016 roku, we współpracy z Gminą, Suchedniowskim Ośrodkiem Kultury „Kuźnica” oraz Oddziałem Polskim Towarzystwem Historycznym O/Skarżysko-Kamienna, przy czynnym udziale mieszkańców. Celem projektu jest odkrywanie, utrwalanie i upowszechnianie lokalnej historii i dziedzictwa kulturowego.

SUCHEDNIÓW. NATURALNIE. Sieć usług turystycznych

„SUCHEDNIÓW. NATURALNIE - sieć usług turystycznych” - to projekt, którego rezultatem jest zbudowanie sieci współpracy ponad 30 podmiotów świadczących usługi turystyczne i okołoturystyczne na terenie Gminy Suchedniów. Koncepcja marki odwołuje się do naturalnych zasobów miejsca, bogactwa natury i położenia w sercu Puszczy Świętokrzyskiej jako największego atutu Gminy Suchedniów, a jej integralnym wątkiem jest ochrona środowiska naturalnego i kształtowanie postaw proekologicznych.

Lekarze Suchedniowskim Seniorom

W ramach akcji Seniorzy mogli skorzystać z bezpłatnych porad kardiologa, radiologa, gastrologa dietetyka i chirurga naczyniowego oraz z wykładów edukacyjno-profilaktycznych z różnych dziedzin medycyny. 8 grudnia 2018 r. o 15.00 w sali kinowej w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „KUŹNICA” odbyło się uroczyste podsumowanie akcji. 

Inicjatorem i realizatorem projektu jest GRUPA NIEFORMALNA PRO SENIOR związana z Radą Seniorów w Suchedniowie we współpracy z przychodnią zdrowia PROMYK oraz Suchedniowskim Ośrodkiem Kultury „Kuźnica”, przy wsparciu Stowarzyszenia Grupa Inicjatywna POD PRĄD

Bez kołaczy nie wesele. Przegląd obrzędowości weselnej w województwie świętokrzyskim

Celem jest organizacja przeglądu obrzędowości weselnej pt. Bez kołaczy nie wesele.  Zakres tematyczny obejmował wszystkie obrzędowe aspekty wiejskiego wesela od swatów po pokładziny. Podczas spotkania ludowe zespoły teatralne miały możliwość zaprezentowania się na scenie, a trzy najlepsze prezentacje zostały nagrodzone przez jury. Udział w spotkaniu dla wszystkich osób był bezpłatny i otwarty.

Piknik folklorem inspirowany z Radą Seniorów

Celem projektu jest inicjowanie i wspieranie aktywności artystycznej i społecznej seniorów powiatu skarżyskiego. W ramach projektu zorganizowane zostały dwa pikniki z Radą Seniorów:

- 28 lipca w Mostkach (na terenie ośrodka wypoczynkowego nad zalewem)

- 18 sierpnia w Suchedniowie (na terenie SOK Kuźnica) – piknik włączony został w program wydarzenia pod nazwą Suchedniowskie Święto Kaszy

Konferencja naukowa pt. „Taka sama dla wszystkich- kulturowe aspekty niepodległości rejonu między Wisłą a Pilicą”

W sobotę 8 września 2018 r, w Suchedniowie odbyła się II Ogólnopolska, Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Taka sama dla wszystkich- kulturowe aspekty niepodległości rejonu między Wisłą a Pilicą”.

Proponowana tematyka konferencji nawiązywała  do programu obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości na lata 2017-2021 i wpisana została do programu Europejskich Dni Dziedzictwa 2018. Prelegenci przedstawili słuchaczom historię odzyskiwania niepodległości w regionie, ukazując dorobek długotrwałego procesu dziejowego, w który zaangażowanych było wiele wybitnych postaci i całe zastępy zwykłych obywateli Polski. Niepodległość to przecież nie tylko czyn zbrojny, ale także szereg działań cywilnych, wykonywanych przez cały okres zaborów jak również już po odzyskaniu suwerenności, zmierzających do jednego- szeroko rozumianej Niepodległości. Tematyka konferencji obejmowała rejon między Wisłą i Pilicą, a konkretnie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, który miał, poprzez swoją wielowiekową działalność, znaczący wpływ na historię dążeń niepodległościowych.

Konferencji towarzyszyły dwa ważne wydarzenia: wernisaż wystawy fotografii Wandy Sojeckiej pt. "ZAUROCZENIE orz promocja trzeciego numeru cyklu wydawniczego „Zeszyty Suchedniowskie. Historia”

STO - Suchedniowski Tryptyk Obywatelski - Kobiety - Artyści - Seniorzy

Projekt "Suchedniowski Tryptyk Obywatelski - Kobiety - Artyści - Seniorzy" obejmuje szereg działań realizowanych
w formule współpracy międzysektorowej i międzypokoleniowej, które stanowią odpowiedź na potrzebę zwiększenia aktywności i świadomości obywatelskiej mieszkańców Suchedniowa, w szczególności reprezentujących 3. grupy społeczne: kobiety, artystów oraz seniorów, a także podniesienie ich kompetencji społecznych i kreatywności oraz wzmocnienie ich roli w społeczności lokalnej.

Milowy krok. Rada 60+

Projekt "Milowy krok - Rada 60+" to szereg działań realizowanych w formule współpracy międzysektorowej i międzypokoleniowej, mających na celu zwiększenie aktywności i świadomości obywatelskiej środowiska osób 60 + w Gminie Suchedniów, podniesienie ich potencjału i kompetencji społecznych oraz wzmocnienie ich roli w społeczności lokalnej.

SPA x 2. Sanus per Artem czyli Suchedniowski Park Artystyczny

Projekt „SPA x 2. Sanus per Artem czyli Suchedniowski Park Artystyczny” dotyczy problemu niedoceniania, zaniedbania i niewykorzystywania zasobów miasta jakimi są ludzie, oraz niska aktywność społeczna i obywatelska mieszkańców

Zeszyty Suchedniowskie. Historia

Projekt „Zeszyty Suchedniowskie. Historia” to kolejny etap działań zainicjowanych i realizowanych przez członków Stowarzyszenia od grudnia 2015 r., mających na celu odkrywanie, utrwalanie i upowszechnianie historii Suchedniowa.
Projekt obejmuje:
- opracowanie i wydanie drugiego numeru cyklicznej publikacji "Zeszyty Suchedniowskie. Historia"
- organizację spotkania popularno-naukowego, promującego publikację.

Kształtowanie industrialnego krajobrazu kulturowego osad górniczych na przykładzie Suchedniowa w XIX i na początku XX w.

Celem realizacji zadania publicznego jest organizacja ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej sesji naukowej pt. Kształtowanie industrialnego krajobrazu kulturowego osad górniczych na przykładzie Suchedniowa w XIX i na początku XX w. Zakres tematyczny konferencji wpisuje się w tegoroczną edycję obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa zatytułowanych „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”. Podczas spotkania uznane autorytety naukowe zaprezentują swoje referaty. Udział w spotkaniu dla wszystkich słuchaczy będzie bezpłatny i otwarty. Konferencja odbędzie się we wrześniu 2017 roku w Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica.

MEDIATEKA SUCHEDNIÓW

Projekt MEDIATEKA SUCHEDNIÓW to szereg działań realizowanych w formule współpracy międzysektorowej i międzypokoleniowej, mających na celu odkrywanie, utrwalanie i upowszechnianie historii Suchedniowa poprzez: