Ułatwienia dostępu

Kształtowanie industrialnego krajobrazu kulturowego osad górniczych na przykładzie Suchedniowa w XIX i na początku XX w.

Celem realizacji zadania publicznego jest organizacja ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej sesji naukowej pt. Kształtowanie industrialnego krajobrazu kulturowego osad górniczych na przykładzie Suchedniowa w XIX i na początku XX w. Zakres tematyczny konferencji wpisuje się w tegoroczną edycję obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa zatytułowanych „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”. Podczas spotkania uznane autorytety naukowe zaprezentują swoje referaty. Udział w spotkaniu dla wszystkich słuchaczy będzie bezpłatny i otwarty. Konferencja odbędzie się we wrześniu 2017 roku w Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica.

TYTUŁ PROJEKTU
Kształtowanie industrialnego krajobrazu kulturowego osad górniczych na przykładzie Suchedniowa w XIX i na początku XX w. – organizacja sesji naukowej.

Termin realizacji
kwiecień – październik 2017 r.

OPIS PROJEKTU

Celem realizacji zadania publicznego jest organizacja ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej sesji naukowej pt. Kształtowanie industrialnego krajobrazu kulturowego osad górniczych na przykładzie Suchedniowa w XIX i na początku XX w. Zakres tematyczny konferencji wpisuje się w tegoroczną edycję obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa zatytułowanych „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”. Podczas spotkania uznane autorytety naukowe zaprezentują swoje referaty. Udział w spotkaniu dla wszystkich słuchaczy będzie bezpłatny i otwarty. Konferencja odbędzie się we wrześniu 2017 roku w Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica. Jest to nowa propozycja naukowa, która wpisuje się w niezagospodarowany obszar historii i kultury Suchedniowa. SGI Pod Prąd pragnie przybliżyć historię naszego miasta pod kątem krajobrazu kulturowego, gdzie przemysł odgrywał podstawową rolę. Krajobraz kulturowy to zapis pokoleń naszych przodków, wiąże to co ludzkie z naturalnym środowiskiem przyrodniczym. Osada górnicza, którą był Suchedniów jest tego dobrym przykładem, ponieważ gdyby nie dogodne warunki środowiska – złoża naturalne oraz rzeka – osiedle nie mogłoby się tu tak dobrze rozwijać. Wywołany temat konferencji ma pokazać wielowarstwową historię Suchedniowa w kontekście rozwijającego się tu przemysłu w XIX
i na początku XX w.  Chcemy unaocznić, jak powstało prężne osiedle górnicze i jak się zmieniało i na tej podstawie zbudować poczucie identyfikacji i dumy wśród mieszkańców Suchedniowa.

Konferencja otrzymała patronaty honorowe Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Starosty Powiatu Skarżyskiego oraz Burmistrza Suchedniowa.

Konferencja wpisuje się program obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku obchodzone
są pod hasłem „Krajobraz dziedzictw - dziedzictwo krajobrazu”.

ADRESACI PROJEKTU
Zasięg terytorialny: Gmina Suchedniów, powiat skarżyski i województwo świętokrzyskie. 
Adresaci:

  • prelegenci – 8 osób, naukowcy zajmujący się różnymi dziedzinami nauki, w tym w szczególności ze środowiska naukowego UJK w Kielcach, w tym historycy współpracujący ze Stowarzyszeniem w zakresie realizowanych dotychczas projektów,
  • uczestnicy – słuchacze sesji naukowej, w tym: regionaliści, studenci, pracownicy naukowi uczelni wyższych, osoby hobbystycznie zainteresowane dziejami miasta oraz sami mieszkańcy Miasta i Gminy Suchedniów i regionu, a także zaproszeni goście – przedstawiciele lokalnych władz na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

REALIZATORZY
Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD


PARTNERZY PROJEKTU
Gmina Suchedniów
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Projekt jest współfinansowany ze środków Województwa Świętokrzyskiego.

 


Powiązane artykuły