Ułatwienia dostępu

 

Regulamin stowarzyszenia zwykłego
pn. Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD i zwane jest dalej "Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych,
  nieposiadającym osobowości prawnej.
 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 4. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jego członków.
 5. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności Miasto i Gmina Suchedniów.
 6. Siedzibą Stowarzyszenia jest Suchedniów.
 7. Celem działania Stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie i organizowanie różnorodnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, w następujących obszarach:
  • społeczeństwo obywatelskie,
  • solidarność międzyludzka,
  • przedsiębiorczość, w tym przedsiębiorczość społeczna,
  • kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego, narodowego i tradycji, tożsamość lokalna,
  • nauka, edukacja, oświata i wychowania,
  • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
  • ochrona zdrowia i profilaktyka społeczna,
  • turystyka i krajoznawstwo,
  • rewitalizacja.
 8. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
  • inspirowanie, wspieranie, animowanie aktywności obywateli w ramach grup nieformalnych, organizacji
  • pozarządowych, inicjatyw społecznych, w tym organizacja szkoleń, warsztatów itp. na rzecz wzmacniania kompetencji III sektora,
  • inicjowanie, animowanie, organizacja różnorodnych działań promujących Gminę Suchedniów,
  • prowadzenie różnych form edukacji obywatelskiej,
  • promowanie rozwiązań z zakresu demokracji partycypacyjnej, w tym organizacja konsultacji społecznych, debat publicznych oraz stosowanie elastycznych narzędzi dialogu obywatelskiego,
  • budowanie partnerstw międzysektorowych i międzypokoleniowych na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia,
  • prowadzenie różnorodnych działań mających na celu kształtowanie postaw tolerancji dla wielokulturowości i różnorodności, mniejszości narodowych, etnicznych, oraz na rzecz szeroko pojętej integracji i solidarność międzyludzkiej,
  • popularyzację obronę praw człowieka, w szczególności grup wykluczonych, imigrantów, obcokrajowców, mniejszości etnicznych i religijnych,
  • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
  • działalność wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w szczególności wspieranie tworzenia i rozwoju oraz prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej,
  • wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, w tym różnego rodzaju formy edukacji pozaszkolnej,
  • wszechstronne wspieranie osób starszych w środowisku lokalnym,
  • wszechstronne wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin w środowisku lokalnym,
  • przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, w tym w szczególności reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • rozwijanie wolontariatu w różnych dziedzinach aktywności obywatelskiej,
  • prowadzenie działalności charytatywnej,
  • inicjowanie, realizacja i wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw na rzecz ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska,
  • podejmowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój turystyki, w tym budowanie infrastruktury turystycznej, tworzenie i promowanie produktów turystycznych.
 9. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 10. Członkowie stowarzyszenia mają prawo do:
  • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  • korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 11. Członkowie stowarzyszenia mają obowiązek:
  • uczestniczenia w Zebraniach członków,
  • przestrzegania Regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  • regularnego opłacania składek,
  • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 12. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 14 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.
 13. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
  • skreślenia z listy członków na skutek:
   1. złożenia przez członka Zebraniu Członków pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
   2. śmierci członka,
  • wykluczenia przez Zebranie Członków na skutek:
   1. niewykonywania przez członka postanowień Regulaminu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
   2. podejmowania przez członka działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia,
   3. działania na szkodę Stowarzyszenia,
   4. niepłacenia składki członkowskiej przez okres co najmniej 3 miesięcy oraz zaprzestania aktywnego uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia przez okres co najmniej 6 miesięcy.
  • decyzję o wykluczeniu podejmuje Zebranie członków w drodze uchwały.
  • osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.
 14. Władzami Stowarzyszenia są:
  • Zebranie Członków,
  • Przedstawiciel
 15. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 16. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia:
  • podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, chyba że regulamin stanowi inaczej,
  • w sprawach określonych w ust.18 pkt. 6-10 wymagana jest obecność wszystkich członków stowarzyszenia. 
 1. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.
 2. Do kompetencji Zebrania Członków należy m.in.:
  • ustalanie kierunków działania i rozwoju,
  • wybór i odwołanie Przedstawiciela,
  • przyjmowanie i odwoływanie członków,
  • uchwalanie zmian regulaminu,
  • podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia,
  • podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
  • podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego,
  • podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki,
  • podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy,
  • podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.
 3. Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.
 4. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie Członków na 3 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków.
 5. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:
  • reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz,
  • zarządzanie majątkiem stowarzyszenia,
  • zwoływanie zebrania członków.
 6. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:
  • składek członkowskich,
  • dotacji,
  • darowizn,
  • zbiórek publicznych,
  • spadków, zapisów,
  • dochodów z majątku stowarzyszenia.
 7. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.