Ułatwienia dostępu

SUCHEDNIÓW. NATURALNIE. Sieć usług turystycznych

„SUCHEDNIÓW. NATURALNIE - sieć usług turystycznych” - to projekt, którego rezultatem jest zbudowanie sieci współpracy ponad 30 podmiotów świadczących usługi turystyczne i okołoturystyczne na terenie Gminy Suchedniów. Koncepcja marki odwołuje się do naturalnych zasobów miejsca, bogactwa natury i położenia w sercu Puszczy Świętokrzyskiej jako największego atutu Gminy Suchedniów, a jej integralnym wątkiem jest ochrona środowiska naturalnego i kształtowanie postaw proekologicznych.

TYTUŁ PROJEKTU
SUCHEDNIÓW. NATURALNIE. Sieć usług turystycznych

TERMIN REALIZACJI
styczeń-czerwiec 2019

OPIS PROJEKTU

„SUCHEDNIÓW. NATURALNIE - sieć usług turystycznych” - to projekt, którego rezultatem jest zbudowanie sieci współpracy ponad 30 podmiotów świadczących usługi turystyczne i okołoturystyczne na terenie Gminy Suchedniów. Koncepcja marki odwołuje się do naturalnych zasobów miejsca, bogactwa natury i położenia w sercu Puszczy Świętokrzyskiej jako największego atutu Gminy Suchedniów, a jej integralnym wątkiem jest ochrona środowiska naturalnego i kształtowanie postaw proekologicznych.

DZIAŁANIA

 1. Kompleksowe opracowanie zintegrowanego Systemu Informacji Turystycznej, obejmującego 31 podmiotów wiodących oraz 12 podmiotów współpracujących - świadczących usługi turystyczne i okołoturystyczne na terenie Gminy Suchedniów w tym:
 2. Warsztaty informacyjno-szkoleniowe (SOK Kuźnica)
  dla lidera, partnerów projektu oraz podmiotów przystępujących do sieci – uczestników projektu.
  Cele warsztatu: określenie celu wspólnego sieci i celów poszczególnych podmiotów, budowanie zespołu, wypracowanie zasad współpracy /wymiany informacji /mechanizmów sieci, wypracowanie strategii rozwoju sieci jako trwałego produktu turystycznego na bazie potencjałów jego członków, przygotowanie wydarzenia inaugurującego.
 • Realizacja kompleksowej kampanii promocyjnej marki „Suchedniów. Naturalnie- sieć usług turystycznych” obejmująca;
 • opracowanie graficzne i oprogramowanie portalu w 3 wersjach językowych,
 • sesje fotograficzne,
 • wystawę fotografii wielkoformatowej,
 • oznaczenie 25 partnerów projektu za pomocą tabliczek z identyfikacją wizualną projektu,
 • 3 miesięczna kampania portalu w sieci z wykorzystaniem narzędzi google adwords,
 • opracowanie graficzne wraz z drukiem wydawnictw promocyjnych.
 • Realizacja filmu-spotu promującego sieć "Suchedniów. Naturalnie - sieć usług turystycznych”
 • Wydarzenie promujące – premiera "SUCHEDNIÓW. NATURALNIE - sieć usług turystycznych – sala widowiskowa SOK Kuźnica, 21 czerwca 2019 r.

ADRESACI PROJEKTU
Zasięg terytorialny: Gmina Suchedniów, powiat skarżyski i województwo świętokrzyskie. 
Adresaci:

 • prelegenci – 8 osób, naukowcy zajmujący się różnymi dziedzinami nauki, w tym w szczególności ze środowiska naukowego UJK w Kielcach, w tym historycy współpracujący ze Stowarzyszeniem w zakresie realizowanych dotychczas projektów,
 • uczestnicy – słuchacze sesji naukowej, w tym: regionaliści, studenci, pracownicy naukowi uczelni wyższych, osoby hobbystycznie zainteresowane dziejami miasta oraz sami mieszkańcy Miasta i Gminy Suchedniów i regionu, a także zaproszeni goście – przedstawiciele lokalnych władz na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

REALIZATOR
Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD

PARTNERZY PROJEKTU
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Miejski w Suchedniowie

Suchedniowskie Stowarzyszenie Cyklistów
Gmina Suchedniów
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Projekt został dofinansowany w ramach konkursu LGD Wokół Łysej Góry - przedsięwzięcie I.I.10 Współpraca podmiotów z obszaru objętego LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług turystycznych lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktu lub usług lokalnych, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

siec plakat