Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
   

   

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

  w Stowarzyszeniu Grupa Inicjatywna Pod Prąd w Suchedniowie

  dla umów zleceń, umów o dzieło oraz innych umów cywilno-prawnych

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest, Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Pod Prąd
   w Suchedniowie reprezentowane przez Przedstawiciela Stowarzyszenia Grupa Inicjatywna Pod Prąd w Suchedniowie ul. Bodzentyńska 18, zwane dalej w skrócie Administratorem.
  2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Stowarzyszenia Grupa Inicjatywna Pod Prąd w Suchedniowie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  w Stowarzyszeniu  Grupa Inicjatywna Pod Prąd  w Suchedniowie
  3. adresu: Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Pod Prąd w Suchedniowie ul. Bodzentyńska 18,
  4. e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - art.6 ust.1 lit. „b”- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
  7. Przetwarzane dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

  Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

  1. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:
  • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora – Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do

  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
  2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  O nas

  Naszym celem jest inicjowanie, wspieranie i organizowanie różnorodnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

  Copyright © 2020 Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna "Pod Prąd". Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Szukaj