Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
   

   

  Regulamin stowarzyszenia zwykłego
  pn. Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD

  1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD i zwane jest dalej "Stowarzyszeniem”.
  2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych,
   nieposiadającym osobowości prawnej.
  3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
  4. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jego członków.
  5. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności Miasto i Gmina Suchedniów.
  6. Siedzibą Stowarzyszenia jest Suchedniów.
  7. Celem działania Stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie i organizowanie różnorodnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, w następujących obszarach:
   • społeczeństwo obywatelskie,
   • solidarność międzyludzka,
   • przedsiębiorczość, w tym przedsiębiorczość społeczna,
   • kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego, narodowego i tradycji, tożsamość lokalna,
   • nauka, edukacja, oświata i wychowania,
   • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
   • ochrona zdrowia i profilaktyka społeczna,
   • turystyka i krajoznawstwo,
   • rewitalizacja.
  8. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
   • inspirowanie, wspieranie, animowanie aktywności obywateli w ramach grup nieformalnych, organizacji
   • pozarządowych, inicjatyw społecznych, w tym organizacja szkoleń, warsztatów itp. na rzecz wzmacniania kompetencji III sektora,
   • inicjowanie, animowanie, organizacja różnorodnych działań promujących Gminę Suchedniów,
   • prowadzenie różnych form edukacji obywatelskiej,
   • promowanie rozwiązań z zakresu demokracji partycypacyjnej, w tym organizacja konsultacji społecznych, debat publicznych oraz stosowanie elastycznych narzędzi dialogu obywatelskiego,
   • budowanie partnerstw międzysektorowych i międzypokoleniowych na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia,
   • prowadzenie różnorodnych działań mających na celu kształtowanie postaw tolerancji dla wielokulturowości i różnorodności, mniejszości narodowych, etnicznych, oraz na rzecz szeroko pojętej integracji i solidarność międzyludzkiej,
   • popularyzację obronę praw człowieka, w szczególności grup wykluczonych, imigrantów, obcokrajowców, mniejszości etnicznych i religijnych,
   • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
   • działalność wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w szczególności wspieranie tworzenia i rozwoju oraz prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej,
   • wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, w tym różnego rodzaju formy edukacji pozaszkolnej,
   • wszechstronne wspieranie osób starszych w środowisku lokalnym,
   • wszechstronne wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin w środowisku lokalnym,
   • przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, w tym w szczególności reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
   • rozwijanie wolontariatu w różnych dziedzinach aktywności obywatelskiej,
   • prowadzenie działalności charytatywnej,
   • inicjowanie, realizacja i wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw na rzecz ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska,
   • podejmowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój turystyki, w tym budowanie infrastruktury turystycznej, tworzenie i promowanie produktów turystycznych.
  9. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
  10. Członkowie stowarzyszenia mają prawo do:
   • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
   • korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
   • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
   • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
  11. Członkowie stowarzyszenia mają obowiązek:
   • uczestniczenia w Zebraniach członków,
   • przestrzegania Regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
   • regularnego opłacania składek,
   • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
  12. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 14 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.
  13. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
   • skreślenia z listy członków na skutek:
    1. złożenia przez członka Zebraniu Członków pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
    2. śmierci członka,
   • wykluczenia przez Zebranie Członków na skutek:
    1. niewykonywania przez członka postanowień Regulaminu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
    2. podejmowania przez członka działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia,
    3. działania na szkodę Stowarzyszenia,
    4. niepłacenia składki członkowskiej przez okres co najmniej 3 miesięcy oraz zaprzestania aktywnego uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia przez okres co najmniej 6 miesięcy.
   • decyzję o wykluczeniu podejmuje Zebranie członków w drodze uchwały.
   • osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.
  14. Władzami Stowarzyszenia są:
   • Zebranie Członków,
   • Przedstawiciel
  15. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
  16. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia:
   • podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, chyba że regulamin stanowi inaczej,
   • w sprawach określonych w ust.18 pkt. 6-10 wymagana jest obecność wszystkich członków stowarzyszenia. 
  1. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.
  2. Do kompetencji Zebrania Członków należy m.in.:
   • ustalanie kierunków działania i rozwoju,
   • wybór i odwołanie Przedstawiciela,
   • przyjmowanie i odwoływanie członków,
   • uchwalanie zmian regulaminu,
   • podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia,
   • podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
   • podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego,
   • podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki,
   • podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy,
   • podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.
  3. Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.
  4. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie Członków na 3 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków.
  5. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:
   • reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz,
   • zarządzanie majątkiem stowarzyszenia,
   • zwoływanie zebrania członków.
  6. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:
   • składek członkowskich,
   • dotacji,
   • darowizn,
   • zbiórek publicznych,
   • spadków, zapisów,
   • dochodów z majątku stowarzyszenia.
  7. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.
  8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.

  O nas

  Naszym celem jest inicjowanie, wspieranie i organizowanie różnorodnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

  Copyright © 2020 Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna "Pod Prąd". Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Szukaj